Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PLAYER_ERR_TIMEOUT whats the fix?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zmingong

more options

I have an err code and can not play video .

I have an err code and can not play video .

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi willson-mark,

To see if your current profile is the problem, I suggest you can try to create a new profile.

See "Creating a profile": https://support.mozilla.org/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles http://kb.mozillazine.org/Standard_diagnostic_-_Firefox#Profile_issues

If the new profile works, you can copy files from your previous profile to the new profile; however, be careful not to copy corrupted files to avoid difficulties.

http://kb.mozillazine.org/Transferring_data_to_a_new_profile_-_Firefox

Link below is an additional ways for you to fix the error: https://kinsta.com/blog/err_connection_timed_out/

Hope it helps you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.