Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to scroll with mousewheel

  • 9 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

On this particular website; https://globe.adsbexchange.com/?SiteLat=28.590775&SiteLon=-81.281180

I am not able to use the mouse scroll wheel to scroll.

The only way for me to move the map up or down, is by moving the pointer all the way to the right of the page, placing the cursor over the scroll bar, then use the scroll wheel.

This only happens with Firefox, I just installed it today and am wondering if there's a setting I'm missing./moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as you are using macOS.

On this particular website; https://globe.adsbexchange.com/?SiteLat=28.590775&SiteLon=-81.281180 I am not able to use the mouse scroll wheel to scroll. The only way for me to move the map up or down, is by moving the pointer all the way to the right of the page, placing the cursor over the scroll bar, then use the scroll wheel. This only happens with Firefox, I just installed it today and am wondering if there's a setting I'm missing. /moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as you are using macOS.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Giải pháp được chọn

I found the solution.

In Firefox, go to Extensions and Themes, since I'm using a Logitech MX3 Mouse for Mac, I had to disable: "Logitech Setpoint", used by the mouse for smooth scrolling.

Problem solved.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

No problem with scroll wheel on mouse. Are you sure you don't have Addon causing issue? And is your mouse driver/software from them and not some Generic driver.

Hữu ích?

more options

Hi Gilberto A Rivera,

From the link you provided, I don't have any issue scrolling (zoom in & zoom out/scrollbar) with the mouse. You can try to go and adjust your mouse wheel settings: https://www.computerhope.com/issues/ch000981.htm#:~:text=Adjust%20mouse%20wheel%20settings&text=You%20must%20use%20the%20%22Category,one%20page%20at%20a%20time.

Hope it helps you!

Hữu ích?

more options

@Dropa, no add on that could possibly be interfering with. @Zmingonng, this is a brand new mouse and computer. Was having no trouble with this website on Chrome, only with FF.

Hữu ích?

more options

I've looked back at my original post. What I've meant by scrolling, was actually using the scroll wheel to zomm the map in or out.

The problem does not manifest itself using the same hardware on Chrome.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I found the solution.

In Firefox, go to Extensions and Themes, since I'm using a Logitech MX3 Mouse for Mac, I had to disable: "Logitech Setpoint", used by the mouse for smooth scrolling.

Problem solved.

Hữu ích?

more options

That's odd I have the software installed and have no scrolling issue with scroll wheel.

Hữu ích?

more options

If you have the mouse pointer on the map then rotating the wheel will works as zooming the map. If the mouse pointer is on the right sidebar then you should be able to scroll this pane with the mouse wheel.

Isn't that working for you ?

Hữu ích?

more options

I know that. It wasn't. Now that I've disabled an extension for the mouse, it is working as it should.

Hữu ích?

more options

Mark it as resolved please.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.