Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox not working on mac after installing release version 100

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have a user who is using an imac late 2012. When the user installs firefox release version 100. Firefox will open but will not go to any websites. All other web browsers work just fine but for some reason Firefox will not sync and will not open websites.

I have a user who is using an imac late 2012. When the user installs firefox release version 100. Firefox will open but will not go to any websites. All other web browsers work just fine but for some reason Firefox will not sync and will not open websites.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try running Firefox in Safe Mode. https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf Do you have the same issue under a different mac user account?