Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I updated to 100.0.2 (64-bit) today.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dleen1

more options

I updated to 100.0.2 (64-bit) today. The browser frequently becomes gray and stops responding. I get an error message to stop or wait for it to respond.

I updated to 100.0.2 (64-bit) today. The browser frequently becomes gray and stops responding. I get an error message to stop or wait for it to respond.

Giải pháp được chọn

Happens on all sites. The last couple of times no message, just locks - attached screen shot. When I check task manager it show Firefox as not responding. My ISP has no problems, I have rebooted my modem, disabled all Addons, and did a system restore. I'll see if any of that helps. The stats above show "1 has this problem" does that mean no one else is having problems or just no one else has typed the question the same way? Update - so far so good

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Happens on all sites. The last couple of times no message, just locks - attached screen shot. When I check task manager it show Firefox as not responding. My ISP has no problems, I have rebooted my modem, disabled all Addons, and did a system restore. I'll see if any of that helps. The stats above show "1 has this problem" does that mean no one else is having problems or just no one else has typed the question the same way? Update - so far so good

Được chỉnh sửa bởi dleen1 vào