Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CSV file Recognized as Ms excel file

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I am working in firefox 100.0.2(64-bit). While loading files from the input element the file.type of a .csv file shows application/vnd.ms-excel instead of text/csv. What could be the problem here? It works perfectly fine in chrome.

I am working in firefox 100.0.2(64-bit). While loading files from the input element the file.type of a .csv file shows application/vnd.ms-excel instead of text/csv. What could be the problem here? It works perfectly fine in chrome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What site are you using to do this?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.