Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Saved log-ins appear and then disappear before you can even click on them. In fact, every button on the browser that has a popup description only shows up for a half-second.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I literally cant even select a topic for this because it disappears before I can click on anything!!!!!!!!!!!! I had to use the down arrows.

I literally cant even select a topic for this because it disappears before I can click on anything!!!!!!!!!!!! I had to use the down arrows.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

Dropa said

Control whether Firefox automatically fills in forms https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-whether-firefox-automatically-fills-forms

This is not helpful. My problem is that I cannot click on the saved login information because it only appears for a fraction of a second.

Hữu ích?

more options

The login if the AutoFill is correctly enabled doesn't disappear as what your describing. I think you got a Addon that is causing this to disappear before you can save the login. If there are Addons you should disable them and see if that doesn't change it.

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support to see if that has effect.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.