Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get this errror everytime I search: An error occurred during a connection to justcookwell.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I try to search or use Firefox it is extremely slow and I get an error. I used microsoft edge and do not have this issue. I am ready to stop using Firefox and got back to Microsoft Edge.

When I try to search or use Firefox it is extremely slow and I get an error. I used microsoft edge and do not have this issue. I am ready to stop using Firefox and got back to Microsoft Edge.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What security software are you running? Look at this link. https://kinsta.com/knowledgebase/pr-end-of-file-error/

Hữu ích?

more options

You can try to disable DNS over HTTPS.

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.