Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will hang sometimes when loading certain pages on the recent release version! Before it didn't happen

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Firefox will hang sometimes when loading some pages on the recent release version!

It will hang forever and only thing can do is to use task manager to remove it!

After that, if you load this page, this issue still happened!

The only thing can do is to uninstall firefox!

For example this page : https://tw.news.yahoo.com/%E7%9B%B4%E6%92%AD%EF%BC%8F%E7%A2%BA%E8%A8%BA%E6%95%B8%E9%99%8D%E7%96%AB%E6%83%85%E9%AB%98%E5%B3%B0%E5%B7%B2%E9%81%8E%EF%BC%9F%E9%99%B3%E6%99%82%E4%B8%AD%E4%B8%8B%E5%8D%88-2-%E6%99%82%E8%AA%AA%E6%98%8E-022552183.html

Firefox will hang sometimes when loading some pages on the recent release version! It will hang forever and only thing can do is to use task manager to remove it! After that, if you load this page, this issue still happened! The only thing can do is to uninstall firefox! For example this page : https://tw.news.yahoo.com/%E7%9B%B4%E6%92%AD%EF%BC%8F%E7%A2%BA%E8%A8%BA%E6%95%B8%E9%99%8D%E7%96%AB%E6%83%85%E9%AB%98%E5%B3%B0%E5%B7%B2%E9%81%8E%EF%BC%9F%E9%99%B3%E6%99%82%E4%B8%AD%E4%B8%8B%E5%8D%88-2-%E6%99%82%E8%AA%AA%E6%98%8E-022552183.html
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

hsnuthomas said

Firefox will hang sometimes when loading some pages on the recent release version! It will hang forever and only thing can do is to use task manager to remove it! After that, if you load this page, this issue still happened! The only thing can do is to uninstall firefox! For example this page : https://tw.news.yahoo.com/%E7%9B%B4%E6%92%AD%EF%BC%8F%E7%A2%BA%E8%A8%BA%E6%95%B8%E9%99%8D%E7%96%AB%E6%83%85%E9%AB%98%E5%B3%B0%E5%B7%B2%E9%81%8E%EF%BC%9F%E9%99%B3%E6%99%82%E4%B8%AD%E4%B8%8B%E5%8D%88-2-%E6%99%82%E8%AA%AA%E6%98%8E-022552183.html


Chrome and Edge worked fine!

Hữu ích?

more options

FF100.0.2 loads just fine for the link....

Hữu ích?

more options

The problem is more likely to be caused by other software or your profile than by Firefox itself. If you have visited the site previously without issue, try clearing cookies and site data and clearing the cache. If you do the first, you will have to log in again.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.