Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Last Pass Extension

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Firefox is my default browser on a Windows 10 OS. Until about a week ago, my Last Pass extension was always there when I needed it. Now the icon is initially grayed out and I have to manually enter my password each time I open Firefox. I checked the settings and can see no reason for the change.

Firefox is my default browser on a Windows 10 OS. Until about a week ago, my Last Pass extension was always there when I needed it. Now the icon is initially grayed out and I have to manually enter my password each time I open Firefox. I checked the settings and can see no reason for the change.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

FireFox isn't part of last pass and the Browser will always need to login before you can get LastPass working. Otherwise you will have to contact LastPass to see what if anything changed that doesn't work. Or Remove LastPass and download the lastest Plugin and see if it works.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.