Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since updating to Firefox 100.0.1 cannot print any web pages.

  • 6 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since updating to Firefox 100.0.1 cannot print any web pages. Cannot print to a printer, or to FoxIt pdf printer. Printing in MS Edge works with no problems. I have cleared saved print settings - did not fix problem. Please advise. Thank you.

Since updating to Firefox 100.0.1 cannot print any web pages. Cannot print to a printer, or to FoxIt pdf printer. Printing in MS Edge works with no problems. I have cleared saved print settings - did not fix problem. Please advise. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

What error print do you get?

Hữu ích?

more options

Window pops up: "Print preview error. An error occured while printing." Also does it now with 100.0.2 version.

Hữu ích?

more options

Can you provide that wiki link so others can try to replicate the issue? Does your Browser see your printer?

Hữu ích?

more options

It does not matter what web page I am on. I cannot print anything from the web. Firefox does see my printer.

Hữu ích?

more options

I have a similar problem using FF Ver 103.01 (64-bit) on Windows 7 Pro. Only my screen goes to a blank, white page with no error message nor visible text other than, "...preparing preview".

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.