Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows folder shown in Group-By when opened from Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hi All

I disabled the group-by option everywhere in my Win 11 home. Now I can open any folder and avoid that useless feature... except if I open the download folder from Firefox.

Details: - if I open my Downloads folder from the desktop shortcut I get it normal (no group-by) - if I click the folder icon close to the downloaded file in Firefox Library/Downloads window, then the windows folder is shown with Group-by enabled - the same happens if I click the folder icon close to the downloaded file in Firefox's download toolbar icon

Does this happen to others? Thank you Stefano

Hi All I disabled the group-by option everywhere in my Win 11 home. Now I can open any folder and avoid that useless feature... except if I open the download folder from Firefox. Details: - if I open my Downloads folder from the desktop shortcut I get it normal (no group-by) - if I click the folder icon close to the downloaded file in Firefox Library/Downloads window, then the windows folder is shown with Group-by enabled - the same happens if I click the folder icon close to the downloaded file in Firefox's download toolbar icon Does this happen to others? Thank you Stefano

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think this question is best if you posted this in a Windows 11 forum and those using it can give better reply as to why this is set and why what Windows 11 does affects all other software on its system.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.