Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox "hangs" (freezes)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

In the past week or so, Firefox has unexpectedly "frozen" and does not respond. I have not loaded any new programs during this period. The only way I can get Firefox to run is to end all the Firefox processes in Task Manager and restart it. I also noticed that there are usually 9 firefox processes running in Task Manager.

In the past week or so, Firefox has unexpectedly "frozen" and does not respond. I have not loaded any new programs during this period. The only way I can get Firefox to run is to end all the Firefox processes in Task Manager and restart it. I also noticed that there are usually 9 firefox processes running in Task Manager.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

More than one process is normal for the current Firefox. http://www.ghacks.net/2016/07/22/multi-process-firefox/

Multi-process Firefox is codenamed "e10s". https://wiki.mozilla.org/Firefox/multiprocess


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/kb/Firefox+is+already+running+but+is+not+responding

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding