Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is Firefox constantly freezing?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

For some reason, my Firefox Browser keeps freezing and I have no idea why? Help please?

For some reason, my Firefox Browser keeps freezing and I have no idea why? Help please?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/kb/Firefox+is+already+running+but+is+not+responding

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding