On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox v100.0.0 & v100.0.1

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi trumpy81

more options

Firefox is not hiding page elements behind the scrollbar.

I notice this when using Plex, the posters appear over the top of the scrollbar when they should be hidden. I only see this issue with Firefox and no other browser.

Any help would be appreciated.

Firefox is not hiding page elements behind the scrollbar. I notice this when using Plex, the posters appear over the top of the scrollbar when they should be hidden. I only see this issue with Firefox and no other browser. Any help would be appreciated.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See the Firefox 100.0 release notes under New for info about Windows 11 scroll bars.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

See the Firefox 100.0 release notes under New for info about Windows 11 scroll bars.

more options

@cor-el

Thanks for the reply, that solved the problem nicely :)

Don't know how I missed that ... lol