Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Page jumps to the top after refresh

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vasart

more options

Good day.

My use case is the following. I use Firefox Developer Edition for developing websites. Usually the development happens on a certain part of the page. Most of the times it is not on the top of the page, so you have to scroll down to it.

Sometimes when the page is refreshed a jump to the top happens. So then I need to scroll down again. It takes a lot of time and concentration away if it happens dozens of times a day.

It often happens after I did some changes to the files on the page. It usually does not happen when I refresh the page a couple of times (when I purpously want to reproduce this problem).

I did try running Firefox in Safe mode, but it didn't help.

What can be done to fix this problem on my side? Is this a bug in Firefox itself?

Good day. My use case is the following. I use Firefox Developer Edition for developing websites. Usually the development happens on a certain part of the page. Most of the times it is not on the top of the page, so you have to scroll down to it. Sometimes when the page is refreshed a jump to the top happens. So then I need to scroll down again. It takes a lot of time and concentration away if it happens dozens of times a day. It often happens after I did some changes to the files on the page. It usually does not happen when I refresh the page a couple of times (when I purpously want to reproduce this problem). I did try running Firefox in Safe mode, but it didn't help. What can be done to fix this problem on my side? Is this a bug in Firefox itself?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Dropa said

Did you file it under bugzilla request?

No. I first wanted to make sure this is not a problem on my side.