Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

privacy

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello In mozilla firefox, i disabled "ask to save passwords, autofill forms" and i turned on "never save history, delete cookies after exiting browser" functions. I entered my passwords for one website using this browser. And I deleted cookies and history one more time to make sure so that no one can access my login and password. But in one article i read that firefox keeps files called logins.json and key4.db which stores login&passwords. My question is - Are my logins and passwords saved even though I disabled&enabled that functions i mentioned before?

Hello In mozilla firefox, i disabled "ask to save passwords, autofill forms" and i turned on "never save history, delete cookies after exiting browser" functions. I entered my passwords for one website using this browser. And I deleted cookies and history one more time to make sure so that no one can access my login and password. But in one article i read that firefox keeps files called logins.json and key4.db which stores login&passwords. My question is - Are my logins and passwords saved even though I disabled&enabled that functions i mentioned before?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

If you selected to not save your passwords, those files should be empty. Note: The form filler built into Firefox might also save some data.

Hữu ích?

more options

Thank you for your answer. I have some questions again, pls help me. Do you mean email adress & phone number by "some data" or do you mean passwords? in addition i turned on 2FA for all my logins. Do you think is it possible to access my accounts or logins via logins.json and key4.db if these files were keeping my passwords. Does Firefox keep any information in these files related to 2fa ? Thank you one more time.

Được chỉnh sửa bởi ga1738429724 vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.