Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am having problem signing in to uBlock even though I have used Firefox for years

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Can’t find how to sign into uBlock because I keep getting request to download Firefox even though I have used Firefox for years. I can’t find a button to push to complete the sign into uBlock extension

Can’t find how to sign into uBlock because I keep getting request to download Firefox even though I have used Firefox for years. I can’t find a button to push to complete the sign into uBlock extension

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

firefox and ublock are two different software. ublock issue should contact their Addon support. Otherwise remove and reinstall the Addon to see if it fixes the problem if not then contact the Addon Developer for support.

Hữu ích?

more options

What do you mean by "sign into uBlock"? If you are referring to uBlock Origin, you can open it in Add-ons and Themes (ctl+shft+a) and select Manage or Preferences.

Hữu ích?

more options

merrytwo said

Can’t find how to sign into uBlock because I keep getting request to download Firefox even though I have used Firefox for years. I can’t find a button to push to complete the sign into uBlock extension

The "keep getting request to download Firefox" sounds like your browser useragent is modified or you are trying to install the Extension on Firefox for iOS (iPhone/iPad). The Extensions are only available for desktop Firefox (Windows, macOS, Linux) and for Android Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.