Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser flag to run extensions on Chrome:// pages

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi thenry.he

more options

Im trying to make a advanced theme. Im at the point where CSS Combinators are not going to work for what I want to accomplish. My next step is running a js script through tampermonkey on chrome://browser/content/browser.xhtml However I cant run extensions on Chrome:// pages I know Google Chrome has a flag to do this and was wondering if Firefox has one too. I know this causes security issues but I want to do it anyway

Im trying to make a advanced theme. Im at the point where CSS Combinators are not going to work for what I want to accomplish. My next step is running a js script through tampermonkey on chrome://browser/content/browser.xhtml However I cant run extensions on Chrome:// pages I know Google Chrome has a flag to do this and was wondering if Firefox has one too. I know this causes security issues but I want to do it anyway

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You could modify the code to run via the autoconfig.cfg file.

Hữu ích?

more options

This does not look like what I want. Is there really no flag to allow extensions to run on special pages?

Hữu ích?

more options

chrome://browser/content/browser.xhtml is the main Firefox process and running scripts requires special previleges.

What kind of scripts do you have in mind (i.e. what features do you want to control) ?

Hữu ích?

more options

Im trying to make it so when the user is typing in the address bar the rest of the top turns white. Sort of bringing focus to what you are typing. I just think it looks cool and have a theory of less distractions when typing leading to better search results lol

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.