Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Export custom responsive device list

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

I hope you are well.

I have set up 11 custom devices that max the min and max sizes of bootstrap grid system (xs-min-360w, xs-max-575, etc) to aid me with checking my website on various screen sizes. Is there anyway to export this list or better still to synch them with my Firefox account so I don't lose these settings?

I am using Firefox Developer Edition (101.0b6 (64-bit)) on Ubuntu 20.04.

Many thanks Kaz

Hi, I hope you are well. I have set up 11 custom devices that max the min and max sizes of bootstrap grid system (xs-min-360w, xs-max-575, etc) to aid me with checking my website on various screen sizes. Is there anyway to export this list or better still to synch them with my Firefox account so I don't lose these settings? I am using Firefox Developer Edition (101.0b6 (64-bit)) on Ubuntu 20.04. Many thanks Kaz
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is probably stored in an indexedDB SQLite database in the profile folder

  • storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools/idb/xxx.sqlite