Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

installed the wrong update

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cagroup

more options

i accidentally installed the latest update not realizing it will not be compatible with my iOS 10.11.6 operating software. Can I reverse this and go bak to using the browser version I was using prior to this update?

i accidentally installed the latest update not realizing it will not be compatible with my iOS 10.11.6 operating software. Can I reverse this and go bak to using the browser version I was using prior to this update?

Giải pháp được chọn

Firefox since Fx 79.0 and later including the current Fx 100 and Fx 91 ESR requires Mac OS X 10.12 (ten.twelve) at minimum.

Besides updating your OS to Mac OS X 10.12 (ten.twelve) or later, the most current Firefox version you can install on mac OS 10.11.6 is Fx 78.15.0 ESR though it is EOL with no more updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/100.0/system-requirements/

In case you ever need the Firefox 78.15.0esr file. https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/ other locales at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Sounds like you are actually referring to macOS and not the mobile iOS. Moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section.

more options

Giải pháp được chọn

Firefox since Fx 79.0 and later including the current Fx 100 and Fx 91 ESR requires Mac OS X 10.12 (ten.twelve) at minimum.

Besides updating your OS to Mac OS X 10.12 (ten.twelve) or later, the most current Firefox version you can install on mac OS 10.11.6 is Fx 78.15.0 ESR though it is EOL with no more updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/100.0/system-requirements/

In case you ever need the Firefox 78.15.0esr file. https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/ other locales at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

more options

Thanks James, You helped solve my problem! I'm back up and running. Carlos