Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ellipsis in tabs, instead of text fade, is it possible ?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi karlserer

more options

I've tried everything I could find , to add to my userChrome.css or to change about_config, but to no avail .

Bookmarks in Firefox use ellipsis , is there any way to use them in tabs as well ?

I've tried everything I could find , to add to my userChrome.css or to change about_config, but to no avail . Bookmarks in Firefox use ellipsis , is there any way to use them in tabs as well ?

Giải pháp được chọn

Thanks for your reply, much appreciated .

It's a shame ellipsis don't seem to be doable in tabs anymore , I really don't like the fadeout ... I've adjusted the gradient a little, but it just never works right for most tab titles .

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Actually this used to be an ellipsis, but was changed to fading text in Firefox 53.

  • 658467 - Fade out tab label on overflow instead of ellipsis

Setting the text-overflow via .tab-label-container {text-overflow: <clip|ellipsis> !important} doesn't have effect for me.

Maybe ask this at the Firefox CSS subreddit forum.

Note that the ellipsis takes space, so you lose the last two letters and if the tab gets smaller when you open a lot then you might only see the ellipsis.

You can possibly disable the text fading via userChrome.css.

.tab-label-container[textoverflow]:not([pinned]) {
  mask-image: unset !important;
}

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thanks for your reply, much appreciated .

It's a shame ellipsis don't seem to be doable in tabs anymore , I really don't like the fadeout ... I've adjusted the gradient a little, but it just never works right for most tab titles .

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.