Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox program loading

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I keep deleting program Google4 from my computer, and Firefox brings it back.

I keep deleting program Google4 from my computer, and Firefox brings it back.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What is it? How do you mean: 'and Firefox brings it back.' ? During startup? While browsing?

Hữu ích?

more options

I do not see at what point Firefox brings it back, I simply find it the next time I search for it.

Hữu ích?

more options

Where do you find it? What does it do?

Hữu ích?

more options

When I clicked on Goodle4, I found that it is not a program, but rather a library containing metadata files and VLPSET files with names such as: goog-badbinurl-proto.metadata, goog-badbinurl-proto.vlpset, and more with similar names. Is there a way to shut this off in Firefox?

Hữu ích?

more options

I called for more help.


https://www.exefiles.com/en/metadata/goog-badbinurl-proto-metadata/ Download Goog-badbinurl-proto.metadata and Fix Errors The development of Mozilla Firefox 70.0b13 by Mozilla Foundation prompted the latest creation of goog-badbinurl-proto.metadata. It is also known as a Acronis True Image Metadata file (file extension METADATA), which is classified as a type of Data (Acronis True Image Metadata) file.


I don't know what it is.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.