Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not allowed access

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi markeh

more options

SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT I keep getting this on different sites, I can't access lots of pages and it's getting to be a massive problem and I reallly need some help. PLEASE can someone help.

SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT I keep getting this on different sites, I can't access lots of pages and it's getting to be a massive problem and I reallly need some help. PLEASE can someone help.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This is a new problem with recent releases (maybe a month or two?). I get a message about a tls handshake failing. This happens on major sites like NY Times, WAPost, among many others.

A page reload always seems to fix the problem, but my guess is that some timer has been set too tight.

more options

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào

more options

I'm not expert enough, it seems like it would open a security hole.

But thanks for the suggestion.

MH

Được chỉnh sửa bởi markeh vào