Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In Firefox no download/upload popup window is appearing

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I've been using firefox for so long, but now I'm having an issues where I'm not able to download anything. Whenever I click on either download or upload buttons, no window popups. I tried Brave browser with same, but it crashes. This problem started on Firefox. Helps would be appreciated. (Sorry due to same issue I can't upload screenshot/video sample of the problem).

I've been using firefox for so long, but now I'm having an issues where I'm not able to download anything. Whenever I click on either download or upload buttons, no window popups. I tried Brave browser with same, but it crashes. This problem started on Firefox. Helps would be appreciated. (Sorry due to same issue I can't upload screenshot/video sample of the problem).

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

If it's happening with two browsers, there may be an issue with your user account (or, possibly, your system). Try creating a new user account. That will probably mean using a new profile and I would say your profile may be the problem except that it's happening with another browser as well.

Hữu ích?

more options

This has been happening for a few weeks now to me also. It resolves when I restart the computer, but it eventually happens again. It does not happen in a safari browser.

I am unable to choose files to upload or get the popup when I say download.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.