Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows 11, Firefox v 100.0, Change Scrollbar Width

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I went into about:config and changed the following values in order to widen the scrollbar:

css. scrollbar-width was true changed to false idget.non-native-theme.scrollbar.size.override was 0 changed to 100 widget.non-native-theme.enabled was true changed to false

Changing these values didn't widen my scrollbar. Without getting into coding, is there another way to make the scrollbar wider? (I changed them all back to the original settings when they didn't work.)

I went into about:config and changed the following values in order to widen the scrollbar: css. scrollbar-width was true changed to false idget.non-native-theme.scrollbar.size.override was 0 changed to 100 widget.non-native-theme.enabled was true changed to false Changing these values didn't widen my scrollbar. Without getting into coding, is there another way to make the scrollbar wider? (I changed them all back to the original settings when they didn't work.)

Giải pháp được chọn

See also the release notes.

Scrollbars on Linux and Windows 11 won't take space by default. On Linux, users can change this in Settings. On Windows, Firefox follows the system setting (System Settings > Accessibility > Visual Effects > Always show scrollbars).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Maybe look at widget.non-native-theme prefs like these on the about:config page.

  • widget.non-native-theme.win.scrollbar.use-system-size
  • widget.non-native-theme.win11.scrollbar.force-overlay-style
more options

This is a screenshot of my scrollbar on the right. It's probably only about 1/16" wide.

more options

This is a screenshot of about:config, scrollbar.

more options

Giải pháp được chọn

See also the release notes.

Scrollbars on Linux and Windows 11 won't take space by default. On Linux, users can change this in Settings. On Windows, Firefox follows the system setting (System Settings > Accessibility > Visual Effects > Always show scrollbars).

more options

That did the trick. Thanks very much!

Được chỉnh sửa bởi Denise vào

more options

If the 'override' preference doesn't work, try changing the preference at the bottom of your second screenshot. The number 4 will evidently give you a wider scrollbar. You may be able to change the override preference with a different style.

The style of scrollbars to use. Here are the current options: widget.non-native-theme.scrollbar.style 0: Default platform scrollbar style. 1: macOS scrollbars 2: GTK scrollbars 3: Android scrollbars 4: Windows 10 scrollbars 5: Windows 11 scrollbars