Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark toolbar

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Downloaded the latest version of FireFox, and have somehow lost the toolbar for my bookmarks. Have tried suggested things mentioned that i can find to no success. How do i get this much neede item back, HELP please?

Downloaded the latest version of FireFox, and have somehow lost the toolbar for my bookmarks. Have tried suggested things mentioned that i can find to no success. How do i get this much neede item back, HELP please?

Giải pháp được chọn

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address box.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox v47+ releases.

 • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar. Then View > Toolbars >
 • Right-click on a blank spot on the toolbar and select what you want.
 • Right-click on a blank spot on the toolbar and select Customize Toolbar.
  Look for Show / Hide Toolbars or just Toolbars at the bottom left.
  There is also a Restore Defaults button at the bottom right.
more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?