Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ridiculous FF update wants to remove, change, modify, etc. my previous tabs that I spent many hours setting up.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Ridiculous. FF update wants to remove, change, modify, etc. previous tabs that took many hours to set up. I don't need or want new profiles. Maybe it's all saved but none of the help is useful in restoring my tabs. How can I get some real help? This is a good reason to never use FF.

Ridiculous. FF update wants to remove, change, modify, etc. previous tabs that took many hours to set up. I don't need or want new profiles. Maybe it's all saved but none of the help is useful in restoring my tabs. How can I get some real help? This is a good reason to never use FF.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Maybe you should make them into BookMarks instead. That way they are a click away when you need them because if you close the Browser at wrong time and open and close another FF browser they will be wipe clean from the Tabs and only exist in the History listing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.