Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update has screwed up my settings

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

So I updated today as requested and now all the sites I had previously checked to allow pop ups etc on are no longer functioning.

Why dod you not include copying these settings in your update,

What a massive waste of my time

So I updated today as requested and now all the sites I had previously checked to allow pop ups etc on are no longer functioning. Why dod you not include copying these settings in your update, What a massive waste of my time

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The 100 update changed at least one of my settings.