Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the history tab in the menu bar

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi HKSim

more options

I've noticed for some time now that when I access the history tab and see what there, there is nothing in it. In the past when I accessed it, it would show the sites I had visited. Not any longer. How do I fix the problem?

I've noticed for some time now that when I access the history tab and see what there, there is nothing in it. In the past when I accessed it, it would show the sites I had visited. Not any longer. How do I fix the problem?

Giải pháp được chọn

Hi sciencemagic, No, browsing and other history will not impact your computer performance. The actions of saving history is miniscule compared to even just opening and rendering a web page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Have you checked your History settings and make sure that you didn't set it to "clear history when closed" or "Never Remember History"?

Hữu ích?

more options

HKSim, thank you for your reply. Your right, I do have remove recent history. But, there are two options to retain history. #1 Remember browsing and download and #2 remember search and form history. Which would be better to use? Thank you.

Hữu ích?

more options

Hi sciencemagic, the 2 options are for different things. 1) Browsing & Download History: Browsing history is the list of sites you've visited that are shown in the History menu, the Library window's History list and the address bar autocomplete list. Download history is the list of files you've downloaded that are shown in the Downloads window. 2) Form & Search History: Form history includes the items you've entered into web page forms for Form autocomplete. Search history includes items you've entered into the search field on the New Tab page or into Firefox's Search bar.

Hữu ích?

more options

HKSim, thank you for your reply. Understand your comments. If I enable Browsing & Download History, will that slow my computer? My system is currently disabling all history. Thanks.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi sciencemagic, No, browsing and other history will not impact your computer performance. The actions of saving history is miniscule compared to even just opening and rendering a web page.

Được chỉnh sửa bởi HKSim vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.