Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Phone Number Reformatting in Autofill

  • 8 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi VICKIANDWESS

more options

Firefox is adding +1 before 7-digit phone numbers. There are two things wrong with this. The + sign is only appropriate for cell phones and some websites will not accept phone numbers with the prefix as valid. When will this be fixed?

Firefox is adding +1 before 7-digit phone numbers. There are two things wrong with this. The + sign is only appropriate for cell phones and some websites will not accept phone numbers with the prefix as valid. When will this be fixed?

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

What site is this?

Hữu ích?

more options

CVS for my Covid booster appointment.

Hữu ích?

more options

No link how would one see if they get what your seeing.

Hữu ích?

more options

You are missing the point. Firefox should respect what I enter and not reformat it. See the original post and try to answer the question. No link should be required.

Hữu ích?

more options

Your not answering the question. NO link no help. If no one can verify what your seeing there is no helping coming.

Hữu ích?

more options

The question was "When will this be fixed?". There is nothing to link to. The problem occurs when editing auto-fill in settings. Firefox reformats phone numbers. This has nothing to do with any website.

Hữu ích?

more options

Consider this a bug report.

Hữu ích?

more options

I have this same problem and my phone system chokes on the +1. Unless you are using a very, very old phone system in the US the 1 is no longer used.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.