Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

PASSWORD MANGER

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when I go to password manger, why do all the websiters look like this? I'm using the built in one..how can I edit it if I cant read what it is.. thankyou Website address moz-extension://3b4a3f36-7056-4eee-bcb3-2b0838fa07e1

when I go to password manger, why do all the websiters look like this? I'm using the built in one..how can I edit it if I cant read what it is.. thankyou Website address moz-extension://3b4a3f36-7056-4eee-bcb3-2b0838fa07e1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The Boss said

when I go to password manger, why do all the websiters look like this?

Sorry, if you meant to share a screenshot, it did not upload successfully. (So I'm not sure what you mean by "look like this".) Can you explain in more detail, or try the upload again? Please blur or cut out any sensitive information in your screenshot since we're talking about saved logins...


Website address moz-extension://3b4a3f36-7056-4eee-bcb3-2b0838fa07e1

That is a page provided by an add-on (an extension is a kind of add-on). I'm not sure why a password would be saved for that kind of page. ???

more options

Please continue in your previous thread about this issue, locking as a duplicate