Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website isn't auto filling

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Why do I have to type a website in? I've been there many times but it isn't auto filling that website. Please help

Why do I have to type a website in? I've been there many times but it isn't auto filling that website. Please help

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

example? Autofill is something used for login and password so what do you mean auto fill exactly. If your preferences is clearing cache/history you URL will never has past sites listed.

more options

Example: If I start typing in the address bar and type the letter a... amazon.com comes up since I frequent there a lot. But, if I start typing the name of my bank nothing comes up in the address bar. I always have to type it out.

Được chỉnh sửa bởi bryan.touchton vào