Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Afer a while new tabs wont work anymore

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Afte a while , when i open a new tab and enter a "word/phrase" the tab wont do anything - not search, not open wesites, or google it automaticaly on enter. I have to close and open the browser to be able to use it again. I have allready fresh install, i have change the appblocker, logout and more setings but I have no solution yet. Maybe there is an log to look up to see where the problem persists. Thank you!

Afte a while , when i open a new tab and enter a "word/phrase" the tab wont do anything - not search, not open wesites, or google it automaticaly on enter. I have to close and open the browser to be able to use it again. I have allready fresh install, i have change the appblocker, logout and more setings but I have no solution yet. Maybe there is an log to look up to see where the problem persists. Thank you!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

How long before the problem starts?

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?