Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Task Bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

The Task Bar at the bottom of my screen has disappeared on Firefox but not on any other application. An I.T. expert has tried to fix it without success. Has anyone else found a way of restoring it permanently?

The Task Bar at the bottom of my screen has disappeared on Firefox but not on any other application. An I.T. expert has tried to fix it without success. Has anyone else found a way of restoring it permanently?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Screenshot of the issue?