Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am using a Mac and have no idea what this is or how to turn it off

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I am using a Mac and have no idea what this is or how to turn it off, image attached it comes up down the bottom of the taskbar even when firefox is not running. Thanks

I am using a Mac and have no idea what this is or how to turn it off, image attached it comes up down the bottom of the taskbar even when firefox is not running. Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi David, This is an Apple feature, called Handoff. Your mac sees that you have Firefox running on an iOS device, then offers that icon as a way to hand off that work to the desktop. For more information, see https://support.apple.com/HT209455

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi David, This is an Apple feature, called Handoff. Your mac sees that you have Firefox running on an iOS device, then offers that icon as a way to hand off that work to the desktop. For more information, see https://support.apple.com/HT209455