Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't import or restore backups into a new profile

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Following a Mac rebuild, I decided to use a different e-mail for my Firefox profile, then tried to move all my bookmarks over. I tried both backup and HTML export from my old profile (on a separate machine, copied to the rebuilt machine) but restore from that file failed ("Unable to process the backup file.") and the HTML import seemingly did nothing - the operation completed without error but nothing changed. Any suggestion on how to get the bookmarks moved over?

Following a Mac rebuild, I decided to use a different e-mail for my Firefox profile, then tried to move all my bookmarks over. I tried both backup and HTML export from my old profile (on a separate machine, copied to the rebuilt machine) but restore from that file failed ("Unable to process the backup file.") and the HTML import seemingly did nothing - the operation completed without error but nothing changed. Any suggestion on how to get the bookmarks moved over?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options