Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some how Yahoo jumped in and displaye a yahoo page with no way of deleting it. I tried installing Firfox..But it became stuck half way..what should I do to get back to Firefox ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Some how Yahoo jumped in and displayed a yahoo Home page with no way of deleting it. I tried installing Firfox..But it became stuck half way..what should I do to get back to Firefox ?

Some how Yahoo jumped in and displayed a yahoo Home page with no way of deleting it. I tried installing Firfox..But it became stuck half way..what should I do to get back to Firefox ?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can check for recently installed suspicious or unknown extensions.

You can do a malware scan just to be sure.