Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Shortcut Icons are not showing up in Firefox HomePage

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi xandraao

more options

Hi, I am trying to save my most important Bookmarks as Shortcuts in Firefox Homepage, but Firefox is not showing the icons of the shortcuts, instead it is showing as Letters of the site. Please refer the image that I have attached. Incase if the image in the attachment fails, use this link Do note that the icons in bookmarks bar are showing fine, but the problem is only in Homepage shortcuts. Please help in resolving this issue. Thanks in advance

Hi, I am trying to save my most important Bookmarks as Shortcuts in Firefox Homepage, but Firefox is not showing the icons of the shortcuts, instead it is showing as Letters of the site. Please refer the image that I have attached. Incase if the image in the attachment fails, use this [https://i.postimg.cc/xTvyW4D6/Shortcut-Icons-Issue.png link] Do note that the icons in bookmarks bar are showing fine, but the problem is only in Homepage shortcuts. Please help in resolving this issue. Thanks in advance

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I'm not sure about the other sites but with Gmail, you need to use a URL like this -- the address where the browser comes to rest after logins and redirects:

https://mail.google.com/mail/#inbox

If you set the shortcut to an address that has to redirect to get to that address, Firefox won't save the icon.

more options

@jscher2000, They are not redirecting shortcuts, they are exact links of final End Points

more options

I'm having this problem too, but only on my laptop. It works fine on my desktop.