Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to reset my Firefox password without losing my data?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I forgot my password to my Firefox account, and only just realized I haven't updated it in KeypassXC when I was trying to log in to a new machine. It seems that, even though I am already logged in on my old computer and have full access to my account (including saved passwords, bookmarks, and browsing history) I can't find a way to reset my password without deleting all of my synced data. From the "Change Password" menu, it requires my old password if I want to change it without deleting everything. Also, I have 2FA enabled, so why isn't there the option to authenticate my identity in a password reset using 2FA instead of my old password? I know a similar thing already exists for recovery keys, but I only have 2FA. Is there any way for me to reset my password where I don't lose everything? Thank you.

I forgot my password to my Firefox account, and only just realized I haven't updated it in KeypassXC when I was trying to log in to a new machine. It seems that, even though I am already logged in on my old computer and have full access to my account (including saved passwords, bookmarks, and browsing history) I can't find a way to reset my password without deleting all of my synced data. From the "Change Password" menu, it requires my old password if I want to change it without deleting everything. Also, I have 2FA enabled, so why isn't there the option to authenticate my identity in a password reset using 2FA instead of my old password? I know a similar thing already exists for recovery keys, but I only have 2FA. Is there any way for me to reset my password where I don't lose everything? Thank you.

Giải pháp được chọn

2FA is an extra security layer on top of the regular password, so you need both to access the Sync account. If you have a device that is connected then you can possibly disable 2FA and change the password.

If you still have a device that has all your personal data then resetting the password shouldn't cause data loss as you can simply first reconnect the device with your data using the new password.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

2FA is an extra security layer on top of the regular password, so you need both to access the Sync account. If you have a device that is connected then you can possibly disable 2FA and change the password.

If you still have a device that has all your personal data then resetting the password shouldn't cause data loss as you can simply first reconnect the device with your data using the new password.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.