Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problems with Firefox uninstall; on Win 11

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 110 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi eljaywal

more options

I need to uninstall Firefox (will reinstall later); but all uninstall attempts come to "Refresh" and that Firefox is open (it is not open). Advice please.

I need to uninstall Firefox (will reinstall later); but all uninstall attempts come to "Refresh" and that Firefox is open (it is not open). Advice please.

Giải pháp được chọn

Did you verify in Task Manager FireFox isn't running? And so did you also try to uninstall it in Safe Mode with Networking?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I may be repeating myself here - lost again. Thanks for your help donthavecow; Task Manager stopped it and then it was able to be uninstalled. Thanks again.