Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PR_CONNECT_RESET_ERROR

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Site page that I have used for years is not loading. Keep getting this error message.

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.hamdata.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR

The site is www.hamdata.com How do I fix this?

Thanks Jim [removed email from public]

Site page that I have used for years is not loading. Keep getting this error message. Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.hamdata.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR The site is www.hamdata.com How do I fix this? Thanks Jim [removed email from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Interesting. I use Firefox v54 as my default and had no problem. But when I used the current version, I got:

An error occurred during a connection to www.hamdata.com. Peer using unsupported version of security protocol.

Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIF3jCCA8agAwIBAgIQAf1tMPyjylGoG7xkDjUDLTANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB iDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0pl cnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNV BAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTAw MjAxMDAwMDAwWhcNMzgwMTE4MjM1OTU5WjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNV BAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0plcnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVU aGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNVBAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2Vy dGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIK AoICAQCAEmUXNg7D2wiz0KxXDXbtzSfTTK1Qg2HiqiBNCS1kCdzOiZ/MPans9s/B 3PHTsdZ7NygRK0faOca8Ohm0X6a9fZ2jY0K2dvKpOyuR+OJv0OwWIJAJPuLodMkY tJHUYmTbf6MG8YgYapAiPLz+E/CHFHv25B+O1ORRxhFnRghRy4YUVD+8M/5+bJz/ Fp0YvVGONaanZshyZ9shZrHUm3gDwFA66Mzw3LyeTP6vBZY1H1dat//O+T23LLb2 VN3I5xI6Ta5MirdcmrS3ID3KfyI0rn47aGYBROcBTkZTmzNg95S+UzeQc0PzMsNT 79uq/nROacdrjGCT3sTHDN/hMq7MkztReJVni+49Vv4M0GkPGw/zJSZrM233bkf6 c0Plfg6lZrEpfDKEY1WJxA3Bk1QwGROs0303p+tdOmw1XNtB1xLaqUkL39iAigmT Yo61Zs8liM2EuLE/pDkP2QKe6xJMlXzzawWpXhaDzLhn4ugTncxbgtNMs+1b/97l c6wjOy0AvzVVdAlJ2ElYGn+SNuZRkg7zJn0cTRe8yexDJtC/QV9AqURE9JnnV4ee UB9XVKg+/XRjL7FQZQnmWEIuQxpMtPAlR1n6BB6T1CZGSlCBst6+eLf8ZxXhyVeE Hg9j1uliutZfVS7qXMYoCAQlObgOK6nyTJccBz8NUvXt7y+CDwIDAQABo0IwQDAd BgNVHQ4EFgQUU3m/WqorSs9UgOHYm8Cd8rIDZsswDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA8G A1UdEwEB/wQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBAFzUfA3P9wF9QZllDHPF Up/L+M+ZBn8b2kMVn54CVVeWFPFSPCeHlCjtHzoBN6J2/FNQwISbxmtOuowhT6KO VWKR82kV2LyI48SqC/3vqOlLVSoGIG1VeCkZ7l8wXEskEVX/JJpuXior7gtNn3/3 ATiUFJVDBwn7YKnuHKsSjKCaXqeYalltiz8I+8jRRa8YFWSQEg9zKC7F4iRO/Fjs 8PRF/iKz6y+O0tlFYQXBl2+odnKPi4w2r78NBc5xjeambx9spnFixdjQg3IM8WcR iQycE0xyNN+81XHfqnHd4blsjDwSXWXavVcStkNr/+XeTWYRUc+ZruwXtuhxkYze Sf7dNXGiFSeUHM9h4ya7b6NnJSFd5t0dCy5oGzuCr+yDZ4XUmFF0sbmZgIn/f3gZ XHlKYC6SQK5MNyosycdiyA5d9zZbyuAlJQG03RoHnHcAP9Dc1ew91Pq7P8yF1m9/ qS3fuQL39ZeatTXaw2ewh0qpKJ4jjv9cJ2vhsE/zB+4ALtRZh8tSQZXq9EfX7mRB VXyNWQKV3WKdwrnuWih0hKWbt5DHDAff9Yk2dDLWKMGwsAvgnEzDHNb842m1R0aB L6KCq9NjRHDEjf8tM7qtj3u1cIiuPhnPQCjY/MiQu12ZIvVS5ljFH4gxQ+6IHdfG jjxDah2nGN59PRbxYvnKkKj9


END CERTIFICATE-----
more options

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.hamdata.com

Overall Rating : F

This server supports SSL 2, which is obsolete and insecure, and can be used against TLS (DROWN attack). Grade set to F. MORE INFO »

This server supports insecure cipher suites (see below for details). Grade set to F.

This server supports insecure Diffie-Hellman (DH) key exchange parameters (Logjam). Grade set to F. MORE INFO »

This server supports 512-bit export suites and might be vulnerable to the FREAK attack. Grade set to F. MORE INFO »

This server is vulnerable to the POODLE attack. If possible, disable SSL 3 to mitigate. Grade capped to C. MORE INFO »

This server is vulnerable to MITM attacks because it supports insecure renegotiation. Grade set to F.

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào