Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mayo hospital website says "bad request header field too long"

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi YongHan

more options

how do I fix it

how do I fix it

Giải pháp được chọn

Hello lebry1,

This issue is most likely caused by a cookie that has grown too big.

To solve this, click the 3-bar menu on the top right corner of your Mozilla browser, then click "Settings". In the "Settings" page, click "Privacy & Security" that is located on the left sidebar.

From there, scroll down to "Cookies and Site Data". Click "Manage Data" and type in the website (example: xxx.com). From there, click the mayo hospital website row and click "Remove Selected". Afterwards, click "Save Changes" and click "Remove".

Hopefully the answer solved your issue. If it did, kindly mark it as the solution (solved)! If not, kindly report back so I can help you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Giải pháp được chọn

Hello lebry1,

This issue is most likely caused by a cookie that has grown too big.

To solve this, click the 3-bar menu on the top right corner of your Mozilla browser, then click "Settings". In the "Settings" page, click "Privacy & Security" that is located on the left sidebar.

From there, scroll down to "Cookies and Site Data". Click "Manage Data" and type in the website (example: xxx.com). From there, click the mayo hospital website row and click "Remove Selected". Afterwards, click "Save Changes" and click "Remove".

Hopefully the answer solved your issue. If it did, kindly mark it as the solution (solved)! If not, kindly report back so I can help you!

Được chỉnh sửa bởi YongHan vào

Hữu ích?

more options

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Hello lebry1,

Have you tried the answer I provided? If so, did it work?

Hữu ích?

more options

just tried it. I believe it has worked. thanks. I had the same problem with wine spectator also. will try that in a minute. Thanks I will keep this info

Hữu ích?

more options

Hello lebry1,

Glad to hear that it helped! Kindly mark my first answer above as the solution (solved) so it can help others with similar issues in the future!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.