Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox gives me a message saying page not directing properly

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 3 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I get Firefox to connect to the internet

How do I get Firefox to connect to the internet

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This issue can be caused by corrupted cookies or blocked cookies.

 • check the permissions for the domain in the currently selected tab in "Tools -> Page Info -> Permissions"

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear