Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Web browser thru Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi YongHan

more options

All of a sudden when I go into Firefox and type in the web browser it comes up on left hand side of the screen and is so small that it is impossible to read. It has never done this before

All of a sudden when I go into Firefox and type in the web browser it comes up on left hand side of the screen and is so small that it is impossible to read. It has never done this before

Giải pháp được chọn

Hi teffy1, I believe this issue might be related to your zoom settings. You can reset your zoom settings by clicking the menu button on the top right corner of the browser and changing its percentage value back to 100%. Hopefully this resolves your issue, if not, please reply back!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi teffy1, I believe this issue might be related to your zoom settings. You can reset your zoom settings by clicking the menu button on the top right corner of the browser and changing its percentage value back to 100%. Hopefully this resolves your issue, if not, please reply back!