Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to drag unloaded tabs to a different or new window without having them reload? (from cache it seems)

more options

Basically what the title says

Basically what the title says

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think moving a tab through the built-in features always activates it. Maybe there is an add-on that could move it and keep it as a background/inactive tab.