Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Look Up" Mac Dictionary doesn't work, never works, get it together Mozilla

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I was happy to learn Mozilla is so committed to privacy. But the fact it does not allow the "Look Up" feature on Mac's when you get the definition of a work by selecting then right-clicking on a word is ridiculous.

Unfortunately this is a deal breaker. Will it ever be fixed or should I go back to any other web browser that does allow this?

I was happy to learn Mozilla is so committed to privacy. But the fact it does not allow the "Look Up" feature on Mac's when you get the definition of a work by selecting then right-clicking on a word is ridiculous. Unfortunately this is a deal breaker. Will it ever be fixed or should I go back to any other web browser that does allow this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can look for an extension on the Add-ons website.