Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox redirects my local domain (.loc) to a web search

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 769 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi connect10

more options

I have a local development environment setup which uses the .loc TLD to resolve to directories on my machine. In Firefox when I type foobar.loc into the url bar and hit enter, I am sent to my search provider with results for foobar.loc instead of to the domain foobar.loc.

How can I tell Ffx to not perform search in these cases?

I have a local development environment setup which uses the .loc TLD to resolve to directories on my machine. In Firefox when I type '''foobar.loc''' into the url bar and hit enter, I am sent to my search provider with results for '''foobar.loc''' instead of to the domain '''foobar.loc'''. How can I tell Ffx to not perform search in these cases?

Giải pháp được chọn

I found my answer here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1292986

In short, I need to add an entry to about:config:

    browser.fixup.domainsuffixwhitelist.loc = true
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I found my answer here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1292986

In short, I need to add an entry to about:config:

    browser.fixup.domainsuffixwhitelist.loc = true