Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to open email attachments in Firefox browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

All of a sudden, I can no longer open attachments in my AOL email account that I access through my Firefox browser. When I click on the attachment nothing happens. The attachment doesn't open and I don't get any error message. However, I can open the attachments if I use Microsoft Edge, which I hate.

All of a sudden, I can no longer open attachments in my AOL email account that I access through my Firefox browser. When I click on the attachment nothing happens. The attachment doesn't open and I don't get any error message. However, I can open the attachments if I use Microsoft Edge, which I hate.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What kinda attachment is that?