Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't log in

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi morpheusthelastone

more options

Long time ago I had this email let's say x@yahoo.com after some years i delete and made a new one x@gmail.com. On my PC every time I try to log in it goes like this: I put my x@gmail.com i put my password and it sends me a code on the same Gmail address... Very simple right? I put my verification code in and it says wrong password for email x@YAHOO.com... WHY DOES IT CHANGE MY EMAIL FROM GMAIL TO YAHOO ? I'M LOSING MY MIND I CAN'T LOG IN ON FRESH WINDOWS INSTALL!!!! I even reinstalled Mozilla, I've cleaned everything there is too be cleaned from the browser and same stupid "feature". Whyyyyyyyy????

Long time ago I had this email let's say x@yahoo.com after some years i delete and made a new one x@gmail.com. On my PC every time I try to log in it goes like this: I put my x@gmail.com i put my password and it sends me a code on the same Gmail address... Very simple right? I put my verification code in and it says wrong password for email x@YAHOO.com... WHY DOES IT CHANGE MY EMAIL FROM GMAIL TO YAHOO ? I'M LOSING MY MIND I CAN'T LOG IN ON FRESH WINDOWS INSTALL!!!! I even reinstalled Mozilla, I've cleaned everything there is too be cleaned from the browser and same stupid "feature". Whyyyyyyyy????

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The verification code is sent to the Gmail address not the Yahoo one.