Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't log in

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Long time ago I had this email let's say x@yahoo.com after some years i delete and made a new one x@gmail.com. On my PC every time I try to log in it goes like this: I put my x@gmail.com i put my password and it sends me a code on the same Gmail address... Very simple right? I put my verification code in and it says wrong password for email x@YAHOO.com... WHY DOES IT CHANGE MY EMAIL FROM GMAIL TO YAHOO ? I'M LOSING MY MIND I CAN'T LOG IN ON FRESH WINDOWS INSTALL!!!! I even reinstalled Mozilla, I've cleaned everything there is too be cleaned from the browser and same stupid "feature". Whyyyyyyyy????

Long time ago I had this email let's say x@yahoo.com after some years i delete and made a new one x@gmail.com. On my PC every time I try to log in it goes like this: I put my x@gmail.com i put my password and it sends me a code on the same Gmail address... Very simple right? I put my verification code in and it says wrong password for email x@YAHOO.com... WHY DOES IT CHANGE MY EMAIL FROM GMAIL TO YAHOO ? I'M LOSING MY MIND I CAN'T LOG IN ON FRESH WINDOWS INSTALL!!!! I even reinstalled Mozilla, I've cleaned everything there is too be cleaned from the browser and same stupid "feature". Whyyyyyyyy????

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

If the gmail is correct why is it sending verification to the yahoo email? Firefox doesn't control what gmail and yahoo email does that something on their end they control the login and password.

Hữu ích?

more options

The verification code is sent to the Gmail address not the Yahoo one.

Hữu ích?

more options

So if this is the case why don't you use the Google Authenticator if your using a mobile? I think that would be far better then a 2FA. This to me works as that is a very good protection system.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.