Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

GPG Key disappears after update to 91.8.0

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi raoulst

more options

Hi, after updating to Thunderbird 91.8.0 one of my GPG Keys is no longer shown and cannot be imported again. When trying to import I the error:


OpenPGP Alert Importing the keys failed.


This also happens when I use a completely new Thunderbird profile and also with 91.8.1 It's the same for multiple users on Linux and MacOS. All of which can fix this by downgrading to at least 91.7.0 The affected key can be found on: https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/07B9BD485A78EAF7B9DBE96C4C423EBF340BD0C2 Interestingly the owner of the private key (which is not me) can still decrypt messages with it. Best regards

Hi, after updating to Thunderbird 91.8.0 one of my GPG Keys is no longer shown and cannot be imported again. When trying to import I the error: ----- OpenPGP Alert Importing the keys failed. ----- This also happens when I use a completely new Thunderbird profile and also with 91.8.1 It's the same for multiple users on Linux and MacOS. All of which can fix this by downgrading to at least 91.7.0 The affected key can be found on: https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/07B9BD485A78EAF7B9DBE96C4C423EBF340BD0C2 Interestingly the owner of the private key (which is not me) can still decrypt messages with it. Best regards
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi raoulst vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

TB 91.8.1 is available now. It has fixes to OpenPGP problems. See https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/91.8.1/releasenotes/

Hữu ích?

more options

Thanks for the update. Unfortunately I can verify the problem still exists with Thunderbird 91.8.1 Best regards.

Hữu ích?

more options

I did try beta and daily versions as of 20220421. All of them seemed affected. I did now also file a bug report.

Hữu ích?

more options

After switching the key's Hash alg to SHA-512 the import worked as expected. Since SHA-1 is still supported by current GPG versions it still would be nice if those keys would not disappear with new TB Versions.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.